Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van PureBikePassion.com

Alle informatie die PureBikePassion.com communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

PureBikePassion.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Pure Bike Passion verzonden emails . 

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de PureBikePassion.com.

PureBikePassion.com staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op PureBikePassion.com en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

PureBikePassion.com kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor klanten van PureBikePassion.com

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen PureBikePassion.com en haar klanten, en op alle aanbiedingen die PureBikePassion.com doet.

2. Terminologie
Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij PureBikePassion.com en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door PureBikePassion.com.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht
Op alle overeenkomsten tussen PureBikePassion.com en de klant en alle aanbiedingen van PureBikePassion.com aan de klant is Nederlands recht van toepassing.

5. Correspondentie
5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b De klant is verplicht om een emailadres aan PureBikePassion.com op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan PureBikePassion.com worden doorgegeven op de manier die PureBikePassion.com voorschrijft.
5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

5d Klant is te alle tijde verantwoordelijk voor de juistheid van persoonsgegevens, waaronder adresgegevens en alle andere in de breedste zin van het woord. PureBikePassion.com kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verkeerd bezorgde, niet aangekomen goederen, dan wel andere correspondentie.

6. Rechten van derden
Klant garandeert PureBikePassion.com dat de opdracht die klant aan PureBikePassion.com verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden.

7. Facturen
7a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.
7b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
7c Na het verstrijken van de in 7b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
7d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
7e Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij PureBikePassion.com binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een formele ingebrekestelling voor nodig is.
7f Ingeval PureBikePassion.com kosten moet maken om de vordering te kunnen, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan PureBikePassion.com.
7g PureBikePassion.com zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
7h PureBikePassion.com zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.

8. Machtiging/automatische incasso (nog niet mogelijk)
PureBikePassion.com stelt machtigingen in per besteld product, dus niet per klant. Het feit dat er een machtiging is ingesteld voor een product impliceert niet dat de machtiging ook voor een volgende bestelling geldt. Daarvoor moet dan bij de bestelling weer een nieuwe machtiging worden afgegeven. Klant is zelf verantwoordelijk voor het instellen/afgeven van machtigingen.

9. Recht om diensten te weigeren
PureBikePassion.com heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

10. Vrijwaring
Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant PureBikePassion.com van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

11. Wijziging Algemene Voorwaarden
PureBikePassion.com is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van PureBikePassion.com is daarvoor afdoende. Het is aan PureBikePassion.com om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

12. Ontbindende voorwaarden
PureBikePassion.com is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
- het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
- klant surseance van betaling aanvraagt;
- aan klant surseance van betaling verleend is;
- klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
- PureBikePassion.com gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
- klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

13. Disclaimer
PureBikePassion.com is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. PureBikePassion.com geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door PureBikePassion.com en haar personeel.

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van PureBikePassion.com

Alle informatie die PureBikePassion.com communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

PureBikePassion.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Pure Bike Passion verzonden emails .

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de PureBikePassion.com.

PureBikePassion.com staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op PureBikePassion.com en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

PureBikePassion.com kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor klanten van PureBikePassion.com

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen PureBikePassion.com en haar klanten, en op alle aanbiedingen die PureBikePassion.com doet.

2. Terminologie
Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over `klant`, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij PureBikePassion.com en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door PureBikePassion.com.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht
Op alle overeenkomsten tussen PureBikePassion.com en de klant en alle aanbiedingen van PureBikePassion.com aan de klant is Nederlands recht van toepassing.

5. Correspondentie
5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b De klant is verplicht om een emailadres aan PureBikePassion.com op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan PureBikePassion.com worden doorgegeven op de manier die PureBikePassion.com voorschrijft.
5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.
5d Klant is te alle tijde verantwoordelijk voor de juistheid van persoonsgegevens, waaronder adresgegevens en alle andere in de breedste zin van het woord. PureBikePassion.com kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verkeerd bezorgde, niet aangekomen goederen, dan wel andere correspondentie.

6. Rechten van derden
Klant garandeert PureBikePassion.com dat de opdracht die klant aan PureBikePassion.com verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden.

7. Facturen
7a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.
7b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
7c Na het verstrijken van de in 7b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
7d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
7e Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij PureBikePassion.com binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een formele ingebrekestelling voor nodig is.
7f Ingeval PureBikePassion.com kosten moet maken om de vordering te kunnen, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan PureBikePassion.com.
7g PureBikePassion.com zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
7h PureBikePassion.com zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.

8. Machtiging/automatische incasso (nog niet mogelijk)
PureBikePassion.com stelt machtigingen in per besteld product, dus niet per klant. Het feit dat er een machtiging is ingesteld voor een product impliceert niet dat de machtiging ook voor een volgende bestelling geldt. Daarvoor moet dan bij de bestelling weer een nieuwe machtiging worden afgegeven. Klant is zelf verantwoordelijk voor het instellen/afgeven van machtigingen.

9. Recht om diensten te weigeren
PureBikePassion.com heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

10. Vrijwaring
Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant PureBikePassion.com van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

11. Wijziging Algemene Voorwaarden
PureBikePassion.com is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van PureBikePassion.com is daarvoor afdoende. Het is aan PureBikePassion.com om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

12. Ontbindende voorwaarden
PureBikePassion.com is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
- het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
- klant surseance van betaling aanvraagt;
- aan klant surseance van betaling verleend is;
- klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
- PureBikePassion.com gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
- klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

13. Disclaimer
PureBikePassion.com is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. PureBikePassion.com geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door PureBikePassion.com en haar personeel.

Verzend- en retourinformatie

​Wij hanteren een levertijd van 3 tot 5 werkdagen. Mocht het eerder zijn dan is dat natuurlijk voor u heel fijn, maar mocht er onverhoopt een vertraging optreden, dan wordt u uiteraard zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld. Uitzondering op onze levertijd is het merk Dharco en Identiti. Dharco artikelen worden rechtstreeks vanuit Australië geleverd, waardoor hier langere levertijden voor gelden. Identiti fietsen worden vanuit Engelend verscheept en hebben hierdoor langere levertijden.

Voor dealerbestelllingen worden altijd verzendkosten gerekend.

Uiteraard willen wij voor onze klanten het beste. Daarom maken wij gebruik van PostNL voor het verzenden van onze producten. ​Gezien de aangepaste prijzen van PostNL per 1 januari 2020 hanteren wij, afhankelijk van het gewicht, verzendkosten al vanaf € 4,50

​Voor landen in EUROZONE 1 hanteren wij eveneens de tarieven van PostNL, al vanaf € 9,80

Voor landen in EUROZONE 2 hanteren wij eveneens de tarieven van PostNL, al vanaf € 12,00

Voor de verzending van fietsen rekenen wij de volgende vaste tarieven:

Nederland: € 24,95

België, Luxemburg en Duitsland: € 59,95Zone-Indelingen:
EUROZONE 1: België, Denemarken (excl. Faeröer Eilanden en Groenland), Duitsland, Frankrijk, (incl. Corsica en Monaco), Italië (excl. San Marino en Vaticaanstad), Luxemburg, Oostenrijk, Spanje (incl. Balearen, excl. Canarische Eilanden), Verenigd Koninkrijk (excl. Gibraltar en de Kanaaleilanden), Zweden.
EUROZONE 2: alle overige landen in Europa (excl. Rusland).
Rest of the world (ROW): alle overige landen (incl. Rusland).De betalingen kunnen worden gedaan via:

- iDEAL

- PayPal

- Creditcard

- Bancontact/Mistercash

- Vooraf overmaken: op bankrekening

Pure Bike Passion te ’s-Hertogenbosch, ovv uw ordernummer

IBAN: NL49ABNA 0817884084

BIC: ABNANL2A

Nadat de betaling op onze bankrekening is bijgeschreven gaan wij over tot het versturen van
uw bestellingRetourneren van uw bestelling

U heeft een zichttermijn van 14 dagen en u heeft dus het recht om tot 14 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen uw bestelling te retourneren.


Wij moeten wel een uitzondering maken voor gewassen en/of gedragen textiel. (Kleding passen is uiteraard geen probleem)


Het pakket dient in de originele verpakking naar ons retour gezonden te worden. Wanneer deze in goede orde is ontvangen door ons, wordt uw aankoopbedrag en eventuele verzendkosten van de heenzending zo spoedig mogelijk op uw rekening gestort.


Om gebruik te maken van dit recht kunt u binnen de zichttermijn contact met ons opnemen via Email: info@purebikepassion.com. Wij zullen u dan een retourformulier toezenden, waarin u de reden van retour en het ordernummer vermeld.


Let wel: De kosten voor het retour zenden zijn voor uw eigen rekening.


Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw annulering terugstorten mits producten niet zijn gebruikt en/of beschadigd!

We raden u met klem aan bij het terugsturen van het artikel te kiezen voor een methode waarbij de verzending te volgen is.


Pure Bike Passion is niet verantwoordelijk voor schade of verloren goederen tijdens de retourzending.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2021 PureBikePassion | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel